Friday, August 15, 2319

Relaxing and the illusion of Control... / Χαλαρώνοντας και η ψευδαίσθηση του Ελέγχου...

Photo by Spiros Kakos @ Pexels

Relax.

Nothing is under control...


Χαλάρωσε.

Τίποτα δεν είναι υπό έλεγχο...


[written on 7/2014]

Tuesday, June 11, 2024

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Βαθιά μάθηση… Νερό… Μόνος στην έρημο…

Χρησιμοποιώντας την ήπειρο της Νότιας Αμερικής ως παράδειγμα, ερευνητές που φτιάχνουν μια εξομοίωση της Γης έχουν αναπτύξει μια νέα μέθοδο Βαθιάς Μάθησης (Deep-Learning), η οποία ποσοτικοποιεί μικρές αλλά και μεγάλες αλλαγές στην αποθήκευση νερού με τη βοήθεια δορυφορικών δεδομένων. [1] Παρακολούθησε τη ροή του ποταμού. Ποσοτικοποιήστε τη. Σε ενδιαφέρει πραγματικά; Έχει σημασία πόσο νερό υπάρχει τριγύρω αν δεν διψάς; Έχει σημασία το ότι όλα είναι στεγνά εάν είσαι πλήρης; Η γνώση είναι επιφανειακή. Θα το καταλάβεις. Προς το παρόν προσπάθησε να πας σε αυτό το ποτάμι. Και να συνειδητοποιήσεις ότι το νερό δεν μπορεί ποτέ να υπάρχει. Χωρίς να ξέρει ότι θα βάλεις το χέρι σου σε αυτό…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Deep learning… Water… Alone in the desert…

Using the South American continent as an example, Earth system modellers have developed a new Deep-Learning-Method, which quantifies small as well as large-scale changes to the water storage with the help of satellite data. [1] Watch that river flow. Quantify it. Do you really care? Does it matter how much water there is around if you are not thirsty? Does it matter is everything is dry if you are full? Knowledge is superficial. You will get it. At the moment you try to go to that river. And realize that the water can never exist. Without knowing that you will put your hand in it…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Tuesday, June 4, 2024

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Μέχρι το θάνατο…

Οι ερευνητές δείχνουν ότι οι σύζυγοι των ανδρών με σημαντικούς παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης και η δυσλιπιδαιμία, είναι πιο επιρρεπείς να υποφέρουν από τις ίδιες διαταραχές. [1] Επηρεαζόμαστε από τους ανθρώπους που είναι κοντά μας. Ζούμε και πεθαίνουμε μαζί. Όχι μόνο με τους γονείς, τις γυναίκες, τα παιδιά μας. Αλλά με τον Ήλιο μας. Με τη Σελήνη και τον ουρανό. Μαζί με τα ψάρια και τις αρκούδες και τους γρύλους. Μαζί με το γιασεμί και το μήλο. Μαζί με τα δέντρα και τα ποτάμια. Αιώνια πράγματα. Εφήμερα πράγματα. Και όλα αυτά τα χρόνια, ποτέ δεν σκεφτήκαμε το προφανές: Ποιος μπορεί να αντιληφθεί και τα δύο, αν όχι ο δημιουργός τους; Μην κλαις. Μπορείς να κάνεις τον Ήλιο να ανατείλει αύριο. Εκτός αν πεθάνεις…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Until death…

Researchers show that the wives of men with major cardiovascular disease risk factors, namely hypertension, diabetes, and dyslipidemia, are more prone to suffer from the same disorders. [1] We are affected by out close ones. We live and we die together. Not only with our parents, wives, children. But with our Sun. With the Moon and the sky. Along with the fish and the bears and the crickets. Along with the jasmine and the apple. Together with the trees and rivers. Things eternal. Things ephemeral. And in all these years, we never thought of the obvious: Who can perceive both if not their creator? Don’t cry. You can make the Sun rise tomorrow. Unless you die…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Tuesday, May 28, 2024

Philosophy Wire: Looking inside…


Using properties of light from fluorescent probes is at the heart of a new imaging technique that allows for an unprecedented look inside cell membranes. [1] Looking inside. The main goal from the beginning of time. Looking inside. For the outside is obvious. Transparent. Nothing hidden under the Sun. Fool. Can’t you see? What is out there, is nothing else than what is inside. You are already looking at your precious prize. But you just cannot admit that you do. Because if you did, you should admit that there is no Sun illuminating anything. But only the pale silver Moon… Getting its light from you… With only one wish… To look inside you… But were too preoccupied to allow it… Close your eyes to the light... Did you ever wander… Why you started seeing in the first place?

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...