Friday, August 15, 2319

Relaxing and the illusion of Control... / Χαλαρώνοντας και η ψευδαίσθηση του Ελέγχου...

Photo by Spiros Kakos @ Pexels

Relax.

Nothing is under control...


Χαλάρωσε.

Τίποτα δεν είναι υπό έλεγχο...


[written on 7/2014]

Monday, October 3, 2022

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Καφεΐνη. Προβλήματα. Δημιουργικότητα.

Η καφεΐνη ενισχύει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων αλλά όχι τη δημιουργικότητα, δείχνει μια μελέτη. [1] Πιστεύουμε ότι ο στόχος είναι η παροχή λύσεων. Πιστεύουμε ότι η επίλυση προβλημάτων είναι το παν. Αλλά κάνουμε λάθος. Ο Κόσμος δεν χρειάζεται λύσεις. Θέλει προβλήματα! Ο Κόσμος δεν λαχταρά για απαντήσεις. Αναπτύσσεται σε ερωτήσεις. Και αυτό που φοβάται περισσότερο είναι ότι στο τέλος θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Αλλά θα έχουμε χάσει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων…

Και το χάος θα παραμείνει σιωπηλό…
Δίπλα από ένα άδειο φλιτζάνι καφέ…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Caffeine. Problems. Creativity.

Caffeine boosts problem-solving ability but not creativity, study indicates. [1] We believe giving solutions is the goal. We believe solving problems is everything. But we are wrong. The cosmos doesn't need solutions. It wants problems! The cosmos doesn't crave for answers. It grows on questions. And what it fears the most of that at the end we will solve all problems. But we will have lost the ability to create new ones…

And chaos will stay silent…
Next by an empty cup of coffee…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Thursday, September 29, 2022

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ανόργανα υλικά. Εγκέφαλος. Υπολογισμοί. Άδειος Κόσμος.

Επιστήμονες και μηχανικοί κατάφεραν να μιμηθούν με υλικά τα νευρικά σήματα που είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση πληροφοριών στον ανθρώπινο εγκέφαλο. [1] Μίμηση του εγκεφάλου. Για μετάδοση σημάτων. Σήματα χωρίς νόημα σε έναν άσκοπο κόσμο. Και στο τέλος τα σήματα θα γίνουν κατανοητά. Με κάτι που δεν είναι. Και σε ένα άδειο σύμπαν. Θα είσαι πάλι πλήρης. Και τα σήματα θα εξαφανιστούν. Γιατί, ποιος πιστεύεις ότι τα έστελνε ούτως ή άλλως; Θα μπορούσε κάποιος άλλος να ακούσει αυτό που έχεις να πεις;

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Inorganic materials. Brain. Computing. Empty cosmos.

Scientists and engineers discovered of a materials-based mimic for the neural signals responsible for transmitting information within the human brain. [1] Mimicking the brain. To transmit signals. Meaningless signals in a meaningless cosmos. And at the end the signals will be understood. By something which is not. And in an empty cosmos. You will be full again. And the signals will go away. For who do you think sent them anyway? Could anyone else listen to what you have to say?

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Sunday, September 25, 2022

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Χρυσός. Ψυχή.

Photo by Spiros Kakos @ Pexels

Χαρείτε, άνθρωποι της Γης! Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία αναφέρουν ότι η NASA σχεδιάζει να επισκεφθεί έναν αστεροειδή από χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα! Σε τρέχουσες τιμές, τα ορυκτά που περιέχονται στον αστεροειδή Ψυχή-16 λέγεται ότι αξίζουν 700 πεντάκις-εκατομμύρια δολαρίων - αρκετά για να δώσουν στον κάθε έναν στον πλανήτη 93 δισεκατομμύρια δολάρια. Όλοι θα γίνουμε πλουσιότεροι από τον Jeff Bezos! Εντάξει, τώρα τα άσχημα νέα: Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Ναι, η Ψυχή-16 και άλλοι αστεροειδείς πιθανώς θα εξορύσσονται στο μέλλον για τα μέταλλα τους. Αλλά μόλις αυτά τα μέταλλα μπουν στην αγορά σε μεγάλες ποσότητες, είναι απίθανο να είναι πολύτιμα για πολύ περισσότερο. Όπως γνωρίζει κάθε πρωτοετής φοιτητής οικονομικών, η τιμή είναι συνάρτηση της σχετικής σπανιότητας - πλημμύρισε την αγορά με χρυσό και αυτός θα μετατραπεί από κάτι σπάνιο στο πιο κοινό πράγμα. Η προσφορά ανεβαίνει, η τιμή μειώνεται. [1] Χρυσός. Ψυχή. Τι θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλο; Λατρεύουμε τον χρυσό. Λατρεύουμε την ψυχή μας. Αλλά την αναζητούμε για τόσο πολύ καιρό που σταματήσαμε να την πιστεύουμε. Και τώρα περιπλανιόμαστε στο κρύο διάστημα. Και τώρα δεν πιστεύουμε σε τίποτα. Κοιτάξαμε τόσο πολύ τον καθρέφτη που ο καθρέφτης έγινε εμείς. Και μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσουμε να κοιτάμε, δεν θα υπάρχει τίποτα που να αντανακλά…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...